લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

View Your OMR Sheet

LRB/202122/2 - લોકરક્ષક (કોન્સ્ટેબલ) - ગુજરાત પોલીસ દળ - 202122

Exam Center District    :

    
Roll No/Seat No   :
 Enter your Written Test EIGHT digit Roll No/Seat No.
    
Birth Date   :

DD
 

/

MM

/

YYYY

Enter Image Text :