ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકાર
View Your OMR sheet
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯, બીન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩
Exam Center District    :

    
Roll No/Seat No   :
 Enter your Written Test TEN digit Roll No/Seat No.
    
Enter Image Text :